About Coláiste an Phobail

CAD É COLÁISTE AN PHOBAIL?

Is clár cuimsitheach ranganna agus imeachtaí Gaeilge é Coláiste an Phobail a dhéanann iarracht an Ghaeilge a spreagadh i measc an phobail. Tá réimse leathan ranganna ar fáil i gCultúrlann Uí Chanáin, is cuma más bunfhoghlaimeoir thú nó má tá tú i do chainteoir líofa. Tá an chuid is mó den clár lonnaithe anseo sa Chultúrlann ach bímid amuigh sa phobal fosta, ag obair le scoileanna agus le hionaid pobail. Chomh maith leis sin, eagraímid turais chun na Gaeltachta cúpla uair sa bhliain chun cur le heispéireas foghlama na mac léinn.

Is é Céimeanna Comhrá an cúrsa atá in úsáid againn, cúrsa atá bunaithe ar chomhrá ag 3 príomhleibhéal agus atá dírithe ar an fhoghlaimeoir ócáideach. Tá roinnt cúrsaí creidiúnaithe ar fáil againn fosta i gcomhair le Coláiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt agus OÉ Gaillimh.

Is áit fhoirfe í an Chultúrlann do dhuine ar bith atá ag foghlaim na Gaeilge nó atá ag iarraidh giota cleachtadh a dhéanamh. Tá seirbhís dátheangach ar fáil i gCaifé na Cultúrlainne agus tá réimse leabhar, Cártaí agus táirgí Gaeilge eile ar díol againn. Tá an foireann anseo i gcónaí cuidiú le focail nó frasaí as an ghnáth nó fiú cleachtadh comhrá a dhéanamh.

Bíonn na cúrsaí agus ranganna seo ar siúl i rith na bliana agus bíonn imeachtaí sóisialta ar siúl go rialta ar nós Ciorcail Chomhrá agus Tráthanna na gCeist sa dóigh is gurbh fhéidir lenár bhfoghlaimeoirí eispéireas na Gaeltachta Uirbeach a bhlaiseadh.

Le haghaidh liosta iomlán de na cúrsaí atá againn, téigh chuig an roinn Cúrsaí Teanga.

  • Cúrsaí do Dhaoine Fásta
  • Cúrsaí na n-Óg
  • Imeachtaí Eile

CÚRSAÍ COMHRÁ

Chruthaigh duine dár múinteoirí, Toirealach Ó Gráda, an cúrsa atá in úsáid againn. Céimeanna Comhrá an t-ainm atá air agus tá sé dírithe orthu siúd atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim chun í a labhairt. Cuirtear le stórfhocal na bhfoghlaimeoirí sna ranganna seachtainiúla céim ar chéim agus aonad ar aonad sna 3 príomhleibhéal: Bunleibhéal, Meánleibhéal agus Ardleibhéal.

CÚRSAÍ CREIDIÚNAITHE

Tá muid ag ofráil réimse cúrsaí creidiúnaithe san ionad i mbliana ina mbeidh deis ag foghlaimeoirí OCN Leibhéal 1-3, GCSE, AS, A2 agus Dioplóma a bhaint amach.

CÚRSAÍ POBAIL

Tá réimse ábhar eile ar fáil anseo sa Chultúrlann lena n-áirítear Scríbhneoireacht chruthaitheach, béaloideas, stair na hÉireann agus Cuilteáil Breac

TÚS LE TEANGA IS CULTÚR

Tá an scéim deireadh seachtaine seo do pháistí idir 5-11 bliana agus tugann sé deis do na páistí tús a chur le foghlaim na Gaeilge. Chomh maith leis sin, beidh deis ag na páistí ceol, damhsa, amhráin, ealaíon agus scéalaíocht a fhoghlaim.

LÉARGAS

Tá an scéim nuálach seo ar an fhód ó 2011 ann agus é istigh i 16 bunscoil Béarla sa cheantar. Tá an scéim maoinithe ag an Roinn Oideachais agus tugann sé deis do pháistí in EochairChéim a 2, a gcéad bhlaiseadh den Ghaeilge a fháil. Bíonn rang seachtainiúil acu le múinteoir cáilithe a bhaineann úsáid as an churaclam leasaithe chun ceachtanna suimiúla agus taitneamhacha a chur i láthair.

 

AN CHÉAD CHÉIM EILE

Tá an cúrsa seo dírithe ar iarghaelscoláirí nach bhfuil ag foghlaim na Gaeilge ag an leibhéal ceart agus atá ag iarraidh feabhas a chur ar scileanna teanga s’acu. Beidh siad ag foghlaim le páistí eile atá ag leibhéal céanna.

INTENSIVE LANGUAGE COURSES

Bíonn Dianchúrsaí Gaeilge againn cúpla uair sa bhliain, i Mí Meán Fómhair, Mí Feabhra agus Mí Meithimh. Is bealach iontach iad na cúrsaí lae seo chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge agus is tús maith iad do na glanfhoghlaimeoirí. De ghnáth, is idir múinteoirí áitiúla, léachtóirí ollscoil Uladh agus cáinteoirí dúchasacha a bhíonn i mbun na ranganna.

SCÉIM AN FHÁINNE

Bíonn cúpla deis ag foghlaimeoirí tabhairt faoi scéim an Fháinne i rith na bliana. Caithfear scrúdú Béal a dhéanamh chun suaitheantas Chúpla Focal, Fháinne Airgid nó Fháinne Óir a fháil. Bíonn an scéim ar siúl ag an am céanna ‘s a bhíonn na dianchúrsaí ann de ghnáth.

IMEACHTAÍ AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ

Chomh maith leis na ranganna seachtainiúla, déanann muid iarracht roinnt imeachta agus gníomhaíochtaí eile a chur ar fáil don phobal sa dóigh is gur féidir leo Gaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta. Déanann muid turais chun na Gaeltachta, ciorcail chomhrá agus tráthanna na gceist.